0x69EF772B192614C1(Any p0, Any p1, Any p2, Any p3)
0x6B7E4FB50D5F3D65(Any p0, Any p1, Any p2, Any p3, Any p4)
0x6FCF8DDEA146C45B(Any p0)
0x6FD97159FE3C971A(Any p0, Any p1, Any p2, Any p3)
0x7C4FCCD2E4DEB394
0x870289A558348378(Any p0, Any p1, Any p2, Any p3)
0x8E243837643D9583(Any p0, Any p1, Any p2, Any p3)
0x90CD7C6871FBF1B4(Any p0, Any p1, Any p2, Any p3)
0x998E18CEB44487FC(Any p0, Any p1, Any p2, Any p3)
0x9B5016A6433A68C5
0xA51338E0DCCD4065(Any p0, Any p1, Any p2)
0xA51B086B0B2C0F7A(Any p0, Any p1, Any p2, Any p3)
0xA95CFB4E02390842(Any p0, Any p1, Any p2)
0xA95F667A755725DA(Any p0, Any p1, Any p2, Any p3)
0xB4C2EC463672474E(Any p0, Any p1, Any p2, Any p3)
0xB4DEAE67F35E2ACD(Any p0)
0xB5B58E24868CB09E(Any p0, Any p1, Any p2, Any p3, Any p4)
0xBD0EFB25CCA8F97A(Any p0, Any p1, Any p2, Any p3)
0xC6E74CF8C884C880(Any p0, Any p1, Any p2, Any p3, Any p4, Any p5, Any p6)
0xCD0F5B5D932AE473
0xCD4D66B43B1DD28D(Any p0, Any p1, Any p2)
0xD29334ED1A256DBF(Any p0, Any p1, Any p2, Any p3, Any p4)
0xDE68E30D89F97132(int amount, Any p1)
0xE0F82D68C7039158(Any p0)
0xE154B48B68EF72BC(Any p0)
0xE23ADC6FCB1F29AE(Any p0, Any p1, Any p2)
0xE2BB399D90942091(Any p0, Any p1)
0xE2E244AB823B4483(int amount, Any p1)
0xED5FD7AF10F5E262(Any p0, Any p1, Any p2, Any p3)
0xED76D195E6E3BF7F(Any p0, Any p1, Any p2, Any p3)
0xFA07759E6FDDD7CF(Any p0, Any p1, Any p2, Any p3)
Namespace: NETSHOPPING
_NET_GAMESERVER_BASKET_ADD_ITEM(Any* itemData, int quantity)
_NET_GAMESERVER_BASKET_APPLY_SERVER_DATA(Any p0, Any* p1)
_NET_GAMESERVER_BASKET_DELETE